کمسیونهای اتحادیه و اعضاء آن

کمیسیون های اتحادیه و اعضاء آن

 1. اعضا کمیسیون آموزش :
  • اصغر امیری شهبازی
  • داود احمدی
  • محمد علی بحرینی
  • مجید نوری
 2. اعضا کمیسیون شکایات :
  • علی صدری ایرانی
  • مظفر صدری ایرانی
  • سیاوش فرهی
  • حمید سورانی
  • مسعود آبدار و دیگر همکاران متخصص  که در کارشناسی همکاری می نمایند.
 3. اعضاکمیسیون بازرسی :
  • حسن صائبی
  • مسعود توکلی
  • محمد اسماعیلیان
  • جواد تیموری
  • محمد حسین صدر ارحامی
 4. اعضا کمیسیون فنی :
  • اسداله طالبی
  • اکبر بنی نجاریان
  • محمد حبیب اللهیان
  • مجید اسماعیلی فلاح