لیست اعضا در رسته نظافت انواع ساختمان – ماشین آلات و تاسیسات ساختمانی،صنعتی و مکانیکی (دفتر)

شماره صنفیوضعیت پروانهتابلونامنام خانوادگیتاریخ صدورتاریخ انقضا
0466807613صادر شدهنداردشیداحیاتی1398/06/271403/06/27
0466702731صادر شدهآوای آوش نقش جهانسحرشامخی خرم1398/02/171403/02/17
0466681230صادر شدهنداردالنازمجیدی1398/01/181403/01/18
0466641440صادر شدهپاک اندیشانحسنصفاپور1397/12/161402/12/16
0466623250صادر شدهنگین اترس اسپاداناحسینکریمی قلعه تکی1397/12/091402/12/09
0466599940صادر شدهدفتر خدماتی پدیده سازان مرتضیحسین پناه اصفهانی1397/11/211402/11/21
0466599289صادر شدههدیه پارسیان آداکتاج سلطانسلطانی1397/11/181402/11/18
0466598449صادر شدهنظافت گستران حریم زنده روداحسانظهیری1397/11/171402/11/17
0466567450صادر شدهدفتر خدماتی متینمتیناحمدی1397/10/181402/10/18
0466561003صادر شدهآیندگانزلیخابنی طالبی1397/10/111402/10/11
0466517323صادر شدهموسسه ستاره پاکیزه اسپاداناالهامجعفری حقیقت1397/08/281402/08/28
0466499330صادر شدهشرکت ابرپارسیانفاطمهپولادی1397/08/141402/08/14
0466477727صادر شدهدفتر خدمات نظافتی برترمحمدمیرزائی اسکندری1397/07/191402/07/19
0466477066صادر شدهآسایش گستر اسپاداناحسینسقاءرئیس الایتام1397/07/181402/07/18
0466464216صادر شدهشرکت طنین گستر عالی قاپومنصورمحمودیان1397/07/041402/07/04
0466461199صادر شدهماندگارلالهشاه نظری1389/11/241399/11/24
0466411535صادر شدهخدمات نظافتی پروا پیشبرد آریانغلامرضاشجاع ربانی1397/05/071402/05/07
0466400041صادر شدهدفتر خدمات نظافتی پاکیزگی سپاهانجواداستکی فرد1397/04/271402/04/27
0466389966صادر شدهپاک فرازمصطفیرستم شیرازی1397/04/141402/04/14
0466370225صادر شدهشرکت خدماتی ساحلمهدییزدانی قلعه تکی1397/03/221402/03/22
0466363839صادر شدهدفتر خدماتی نظافتی ایفلمریمیاربخت1397/03/131402/03/13
0466329271صادر شدهآژینه صنعت نقش جهانروح الهجعفری1397/02/061402/02/06
0466221326صادر شدهدفتر خدماتی طلوعاردشیرصالحی1396/10/111401/10/11
0466216837صادر شدهخدماتی نظافت گستران نگین سپاهانتورجحیدری باغبادرانی1396/10/061401/10/06
0466216232صادر شدهدفتر خدمات و نظافت علیعباس پور1396/10/061401/10/06
0466200679صادر شدهخوش 193محمدمهدیشکیبا1396/09/211401/09/21
0466200498صادر شدهیکتامحمدصباغی1396/09/211401/09/21
0466177522صادر شدهخدماتی نظافتی تابان پاک درخشانداوددرخشان هوره1396/08/271401/08/27
0466150908صادر شدهآذین آپادانالیلانیک زادچالشتری1396/07/291401/07/29
0466131801صادر شدهاستوارکاران صفه فاطمهکاظمی قهدریجانی1396/07/051401/07/05
0466128914صادر شدههمیاران آشیانه تکاپوعلیرضامحمدی1396/07/021401/07/02
0466099232صادر شدهخدماتی نظافتیسمیراحقیقیان فرد1396/05/301401/05/30
0466087374صادر شدهتوان موجان سپاهان ساراقجاوندبلتیجه1396/05/171401/05/17
0466071626صادر شدهدفتر خدماتی و نظافتی پارسانویدصدیقی مورنانی1396/05/021401/05/02
0466060662صادر شدهیزدانیمیلاد یزدانی زازرانی 1396/04/211401/04/21
0466044313صادر شدهدفتر تمیزکاری ایمان پورانپورسعیدی بروجنی1396/03/311401/03/31
0466031106صادر شدهتمیزکاران سیدناصرسیدفروتن1396/03/171401/03/17
0465969787صادر شدهشرکت خدمات نظافتی نیکوعلیحیدری ایرانی1395/12/251400/12/25
0465965391صادر شدهارگ زیبای اصفهانفاطمهعباسی1395/12/221400/12/22
0465960054صادر شدهاحمدیاسماعیلاحمدی آموئی1395/12/181400/12/18
0460917900صادر شدهنسیم صبالیلازندیه1395/11/041400/11/04
0459962604صادر شدهخدماتی کلبهاصغرنجفی نیسیانی1395/10/261400/10/26
0420019416صادر شدهامین منصف زاینده رودیاسررضائی نژاد1394/05/221399/05/23
0418444556صادر شدهامید زندگیحمیدرضاکلانتری1394/04/231399/04/24
0414030585صادر شدهآیریکمازیارمتقی1394/03/191399/03/20
0419792924صادر شدهشرکت خدماتی گل های بهشتعلیرضاگرمکیان1394/05/181399/05/19
0413961012صادر شدهدفتر خدماتی فانوس زندگیرمضانجزی خرزوقی1394/03/181399/03/19
0413656782صادر شدهپاکیزه سامان تارازتهمینه حسینی 1394/03/111399/03/12
0417308335صادر شدهشرکت خدمات نظافتی آوار بهار نقش جهانسید مجیدرهنماوی کرویه1394/04/071399/04/08
0412604626صادر شدهشرکت خدماتی استارا گستر اصفهتنعلیمحمدی ارمندی1394/02/271399/02/28
0421649252صادر شدهآژانس حدماتی آریو مهراشرفاعتصامی1394/06/181399/06/19
0413450289صادر شدهصفاهان میلاد سپاهانمریمافشاری1394/03/091399/03/10