لیست اعضا در رسته لوله کشی سرد وگرم

شماره صنفیوضعیت پروانهتابلونامنام خانوادگیتاریخ صدورتاریخ انقضا
0466800923صادر شدهتاسیسات غدیرسيدمصطفيميرباقري سيچاني1398/06/171403/06/17
0150390743صادر شدهجعفریمحمدعلیجعفری مزرعه شوری1398/04/131403/04/13
0360428985صادر شدهلوله کشی وتاسیسات مولویبهزادمرشدي دهقي1398/04/061403/04/06
0115373868صادر شدهمهدیمهدیسالمی موسی آبادی1398/03/281403/03/28
0466617568صادر شدهگرما مهرمحسنروستائی1397/12/061402/12/06
0436844250صادر شدهلوله کشی سرد وگرممظفرعرب جعفری محمدآبادی1397/12/021402/12/02
0466599878صادر شدهتاسیسات مجیدمجیدصادقی1397/11/211402/11/21
0466590501صادر شدهتاسیسات نوبهاریعبدالهنوبهاری1397/11/131402/11/13
0466558069صادر شدهصنعتگران نوینمحمدحدادی جوزدانی1397/10/081402/10/08
0340320918صادر شدهالبرزمحمدطالبی محمدآبادی1397/10/011402/10/01
0466474731صادر شدهلوله کشیجعفرآقابابائی1397/07/161402/07/16
0466470605صادر شدهطراحی و اجرای تاسیسات مکانیکیسیدرضاشمندی1397/07/111402/07/11
0466455028صادر شدهلوله کشی صالحیاکبرصالحی1397/06/221402/06/22
0466396609صادر شدهلوله کشی شریفیحسنشریفی رنانی1397/04/231402/04/23
0466351345صادر شدهاستکیعلیرضااستکی1397/03/011402/03/01
0466295564صادر شدهالمهدیمحمدحاجیان1396/12/161401/12/16
0114273967صادر شدهلوله کشی 140سهرابموقن1396/11/111401/11/11
0466242061صادر شدهلوله کشیمحمدعلیشفیعی طهمورساتی1396/10/301401/10/30
0466159209صادر شدهتیموریمصطفیتیموری جروکانی1396/08/081401/08/08
0466140924صادر شدهبهرامیعقیلبهرامی میرآبادی1396/07/171401/07/17
0466135397صادر شدهسلطانیمحسنسلطانی1396/07/111401/07/11
0466080782صادر شدهتاسیساتی ضیائیعلیضیائی زردخشوئی1396/05/101401/05/10
0466064035صادر شده-مصطفیحبیب زاده دستجردی1396/04/251401/04/25
0466050629صادر شدهلوله کشی هاشمیسید اصغرهاشمی1396/04/141401/04/14
0437566265صادر شدهلوله کشی سرد وگرممحمودتوکلی قینانی1396/03/211401/03/21
0466025169صادر شدهتاسیسات لوله کشی محمدداوری دولت آبادی1396/03/091401/03/09
0466001947صادر شدهآرمینمحمدرضااشکستانی1396/02/171401/02/17
0465959832صادر شدهآب افشانمیثمطاوسی1395/12/181400/12/18
0463640317صادر شدهسپاهان طلوعاسدالهطلوئی1395/11/261400/11/26
0462882037صادر شدهتاسیسات کاوهعباسفیلی1395/11/201400/11/20
0460290198صادر شده پارسیان مصطفیمحبی1395/10/281400/10/28
0459890270صادر شدهلوله کشی ساختمان سامانسامانزمانی چریانی1395/10/251400/10/25
0454318665صادر شدهلوله کشی روح الهاسمعیلی1395/08/271400/08/27
0453966275صادر شدهتاسیسات اطمینانغلامرضامحمودی1395/08/241400/08/24
0352104170صادر شدهلوله کشیمحمد علیحاجیان1395/04/281400/04/28
0374132080صادر شدهلوله کشی آب نامداریانابراهیمنامداریان1395/04/101400/04/10
0068741665صادر شدهتأسيسات چرخابحسننصر آزادانی1395/05/041400/05/04
0114271305صادر شدهعبدالهرضائی برزانی1395/04/241400/04/24
0446884277صادر شدهلوله کشی صادقیمجتبیصادقی برزانی1395/05/191400/05/19
0445833128صادر شدهلوله کشی صادقیبهرامصادقی هسنیجه1395/05/051400/05/05
0444590556صادر شدهلوله کشی الماسیحسینالماسی1395/04/211400/04/21
0445008429صادر شدهعلیعلیرضااسماعیل زاده گنج آبادی1395/04/271400/04/27
0445822655صادر شدهتاسیساتامیر حسینکرمی وندیشی1395/05/051400/05/05
0440911411صادر شدهصادقی مهرعلیصادقی مهر1395/03/081400/03/08
0437221623صادر شدهلوله کشی آب سرد وگرم سپاسجعفر علیموسائی سجزی1391/08/171401/08/16
0436844358صادر شدهلوله كشي عارفمحمدعلیعارف1392/03/081402/03/08
0436844907صادر شدهعدالتمحمددهقانی دولت آبادی1390/10/061400/10/06
0436845041صادر شدهلوله کشی سرد وگرمعلیشمسی اژیه1391/12/021401/12/01
0436845689صادر شدهلوله کشی آب سرد وگرم سپاسمحمد حسینکریمی مارماری1391/08/231401/08/22
0436846264صادر شدهلوله کشی رضاییمجیدرضایی1390/08/171400/08/17
0436965274صادر شدهلجم اورکمجیدلجم اورک1390/10/051400/10/05
0436963701صادر شدهمستاجرانمحمدمستأجران گورتانی 1390/06/151400/06/15
0440913425صادر شدهمتانیحمیدرضامتانی ایوکی1395/03/081400/03/08
0425976388صادر شدهلوله کشی ساختمانحسینخانعلی1394/08/261399/08/26
0424256445صادر شدهتاسیسات کوثرمحمدرضائی برزانی1394/07/301399/07/30
0419500180صادر شدهناسیسات نوینرسولکریمی کیا1394/05/121399/05/13
0419499085صادر شدهلوله کشی سروشجلالنیک ایین1394/05/121399/05/13
0418832232صادر شدهتاسیسات خدایاریمهدیخدایاری امین آبادی1394/04/131399/04/14
0408468818صادر شدهلوله كشي حيدريمسلمحیدری کبریتی1393/12/061398/12/06
0406603956صادر شدهولی عصرحميدکاغذگران1393/11/111398/11/11
0405012696صادر شدهلوله كشي آب سازش مصطفیکریمی درچه1394/06/071399/06/08
0375267367صادر شدهتأسيسات آبنوسعلیرضااصغری هرندی1393/12/061398/12/06
0337669406صادر شدهلوله آسیا و نوینحسینکشکولی1394/01/271399/01/28
0273176135صادر شدهتاسیسات نگینسید محمودزهرایی1394/08/051399/08/05
0254428564صادر شدهتاسیسات صابرصابرخسروی لاشیدانی1392/06/281402/06/28
0333959615صادر شدهتاسیات ابشاررضاقاراخانی1392/02/241402/02/24
0322463106صادر شدهاصابانمحمد رضافرزادنیا1391/12/211401/12/20
0320833316صادر شدهتاسیسات ایرانیانعلیرضابخشی1391/10/101401/10/09
0318390875صادر شدهتاسیسات ساختمانی بویلرمحمدرضایت1392/03/211402/03/21
0175947170صادر شدهتاسیسات ساختمانی رضویسید رضاخاتون آبادی1390/03/101400/03/10
0165888526صادر شدهمیرزائیذوالفغارمیرزائی1390/06/141400/06/14
0175944257صادر شدهالمهديسید هادیخاتون آبادی1390/04/141400/04/14
0113998406صادر شدههرنديعلی حسامهرندی1389/08/121399/08/13
0175942900صادر شدهمهدیعرب جعفری محمد آبادی1390/02/031400/02/03
0175949841صادر شدهزارعمحمودزارع برسانی1388/12/241398/12/25
0175942027صادر شدهوحيدعلیزینلی حسین آبادی1389/01/141399/01/15
0175944473صادر شدهلوله بازكني آبانمرتضیگلابدار1390/04/281400/04/28
0175949949صادر شدهشفيعيحمیدشفیعی اشکاوندی1388/12/241398/12/25
0165887186صادر شدهلوله كشي نامداريانبراتعلینامداریان1389/05/111399/05/12
0175947494صادر شدهفروشگاه انصاریمهرانانصاری1390/02/261400/02/26
0114279793صادر شدهلوله كشي آب عدالتمرتضیمارانی1389/05/181399/05/19
0114276988صادر شدهلوله كشي سعادتمحمودحدادگر1389/01/281399/01/29